Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘uio’

UiO-brukere er fortsatt storkonsumenter av Bibsys – i hvert fall om vi skal tro tallene fra Bibsys. I fjor endte det på over 3,9 millioner Bibsys-søk av totalt 21,5 millioner for hele landet. Det gir en UiO-andel på rundt 18,5 %.

UiO og NTNU

Det er like fullt underlig at UiO ligger så mye høyere enn NTNU. Trondheim, som har nesten like mange studenter og vitenskapelig ansatte som UiO, lander på snaut 1,3 millioner søk – altså under en tredjedel av UiO. Noen som har fornuftige forklaringer? Kan det være at NTNU har mye mer real- og ingeniørfag – og at deres brukere i langt større grad søker etter e-ressurser utenom Bibsys?

Tidligere tall

I 2011 var UiO-tallene lavere, både absolutt og relativt: 3,6, millioner av totalt 22 millioner ga den gang en andel på 17 %.

For 2011 og årene før, se fjorårets bloggpost om saken på UBtinget (ps – tallene for 2011 og 2012 skal være sammenlignbare).

– Halvor

Reklamer

Read Full Post »

Medisinsk bibliotek planlegg ominreiing av biblioteket og har spurt studentane ved Medisinsk fakultet kva dei ynskjer seg. Nesten 300 studentar har i haust svart på spørjeundersøkinga «Kva vil du at biblioteket skal vere?».

Ordsky - ynskjeliste frå studentene

Nøygde med biblioteket
Studentane er nøygde med biblioteket, men dei har og kome med mange nyttige tilbakemeldingar på kva dei ynskjer seg.

Hysj!
Studentane synes det er for mykje støy på biblioteket, og dei ynskjer seg meir avklara grenser mellom «stillesoner» og «bråkesoner».

Pensumbøker
Det er behov for for fleire eksemplarer av pensumbøker og bøker som er mykje brukt. Mange uttrykkjer og behov for fleire og betre utvalg i anatomiske modellar.

Leseplassar og atter leseplassar
Studentane seier og at dei ynskjer seg fleire leseplassar og grupperom. Mange ynskjer seg og fleire PC-ar og skriverar.

Lengre opningstider
Lengre opningstider står og på ynskjelista. Særleg er det mange som ynskjer at biblioteket skal opne tidlegare, og halde lengre opent på kvardagane.

Mjuke sitteplassar
Mange etterspør sofa eller mjuke stolar å sitte i, for å slappe av, lese eit tidsskrift eller ei bok.

Vi vil forsøke å etterkoma studentanes behov – og er godt i gang med følgande tiltak:

  • Gratis øyreproppar til dei som vil ha mindre lyd
  • Fleire eksemplarer av pensumbøker er bestilt
  • Fleire anatomiske modellar er på plass
  • Lengre opningstider. Frå 2. januar opnar vi dørene kl 8.00 på kvardagane

– Else Dagfrid og Therese

Read Full Post »

Litteraturviteren Frode Saugestad bekymrer seg i Dagbladet 29. mars over universitetene i Norge. Han sveiper i den forbindelse også innom bibliotekene. Han skriver:

«Norske universiteter har store mangler når det gjelder essensielle ressurser som tilgang til bøker, tidsskrifter, annet utdanningsmateriell og kvalifisert fagfolk på bibliotekene når de en sjelden gang er åpne.»

Vi blir bedre
UB i Oslo har til tross for et stramt budsjett og sterk nedgang i personale de siste ti årene, et stort og variert tilbud til våre primære brukere – ansatte og studenter ved UiO. Vi øker de elektroniske tilbudene, vi holder tritt når det gjelder bøker, vi styrker støtten til forskning, vi gir studentene mer undervisning i informasjonskompetanse, vi samler små instituttbibliotek (helt nytt er Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes’ hus), og vi utvider åpningstiden hvor flere av våre avdelinger nå har åpent fra kl 0800-2200 i ukedagene, i tillegg til lørdags- og søndagsåpent. Og vi har solide fagfolk som dekker det meste våre brukere måtte være interesserte i.

Vi kan bli enda bedre
Det kan alltid diskuteres om våre samlinger er gode nok. Om vi prioriterer riktig. Om vi gir nok undervisning. Om fagfolkene våre er mange og dyktige nok. For å yte optimal service på alle fronter, er vi avhengig av gode rammebetingelser og god kontakt med fagmiljøene. Vi har store ambisjoner, vi kan alltid bli bedre.

En plussfaktor
Men vi brukes! Bruk oss mer. Vi er en opplagt plussfaktor i konkurransen om flinke studenter og vitenskapelig ansatte.

– Halvor

Read Full Post »

BIBSYS-statistikken for UiO viste seg å være for god til å være sann, jfr vår bloggpost fra 3. februar – og de spørsmål og kommentarer som bloggposten reiste.

Vortex søker mest
UBs Knut Hegna har fått tilgang til søkelogger for BIBSYS. De viser at UiOs nettpubliseringsverktøy Vortex står for en stor andel av søkene. Vortex foretar ukentlige lenkesjekker. Det betyr at når det lenkes til et BIBSYS-søk fra en av UiOs nettsider, vil det gi utslag i ett søk i uka på statistikken. Totalt ser det ut som at dette har generert hele 2 818 000 søk i 2011.

Fortsatt høy netto
Netto søk fra UiO lander følgelig på «kun» 3 642 000, ikke så imponerende som tidligere antatt, men likevel et godt tall.  Sammenliknet med 2008 (Vortex ble lansert i 2009), er det en oppgang på 50%. 

Vi tar et lite forbehold når det gjelder tallene, det ikke er gjort noen fintelling.

Korrigert 2011-tall
Oppdaterte tall finnes i tabellen under, de opprinnelige tallene fra den forrige bloggposten i parentes. Korrigerte tall for 2010 har vi ikke gravd frem, de er derfor fjernet.

  2007 2008 2009 (2011) 2011
Totalt søk 14 286 17 038 20 690 (24 818) 22 000
UiOs søk 2 167 2 320 2 876 (6 460)  3 642
UiO i % 15 % 14 % 14 % (26 %) 17 %

– Halvor

Read Full Post »

UiOs andel av søk i Bibsys’ Bibliotekbase fortsetter å vokse. I 2010 lå den på ca en femtedel av den totale Bibsys-bruken, for 2011 ligger den på over en fjerdedel. Vi har på to år – fra 2009 til 2011 – økt fra 14 til 26 %.

Nettsider og undervisning
Vi antok i en bloggpost på UBtinget i fjor at økningen skyldes søkeboksen på våre nye nettsider, en antagelse som står fast. En nærliggende tilleggsfaktor kan være vårt omfattende kurstilbud.

UiO står for hele Bibsysøkningen
I tall øker vi fra ca 2,9 millioner søk til ca 6,5 millioner på to år, det vil si at UiO alene står for nesten hele økningen i totalsøk i Bibsys i perioden.

Fra en syvendedel til en fjerdel
I tabellen nedenfor ses utviklingen for 2007-2011 for det totale antall søk og UiOs andel både i tall og prosent (i millioner).

  2007 2008 2009 2010 2011
Totalt søk 14 286 17 038 20 690 22 155 24 818
UiOs søk 2 167 2 320 2 876 4 680 6 460
UiO i % 15 % 14 % 14 % 21 % 26 %

– Halvor

Read Full Post »

Universitetet i Oslo og Universitetsbibliotekets 200-årsjubileum har resultert i boka ”På vandring: Medisinsk avdeling av Universitetsbiblioteket i Oslo ved
200-årsjubiléet 2011.”

Boka er ført i pennen av to personer som arbeidet ved biblioteket i mange år –  Marit Fonnum og Kari Halldal. Den starter med å beskrive opprettelsen og utviklingen av Universitetsbiblioteket generelt, men etter hvert er det omtalen av den egne avdelingen for medisinske fag som er i fokus. Et stort innslag av bilder, anekdoter og aktørers ”egne stemmer” bidrar til å gjøre beretningen til lett og morsom lesning.

Bibliotekforum nr. 4 sin omtale ved Anders Ericson peker på at kapitlet om den teknologiske utviklingen i retning av elektroniske litteratursøk er ”nytt og spannande for alle under femti.”

Flott innbinding og grafisk design som ”07 Gruppen” står for, gjør at boka fremstår nærmest som et festskrift. Boka finnes kun i papir.

Boka kan fås gratis ved henvendelse til Medisinsk bibliotek, umed@ub.uio.no.

– Kari A. og Therese

Jubileumsbok for Medisinsk bibliotek

 

 

 

Fonnum, Marit og Kari Halldal: På vandring : medisinsk avdeling av Universitetsbiblioteket i Oslo ved 200-årsjubiléet 2011. [Oslo]: Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotek for medisin og helsefag, cop. 2010.
79 s. : ill.

Read Full Post »

Rom for læring

«Kanskje er Georg Sverdrups hus det viktigste bygget på Blindern? Universitetets hjerte og hjerne, en skinnende krone på verket», heter det i siste nummer av Statsbyggs «Åpent Rom«. Nummeret (i pdf her) vies i stor grad UiO-bygg. Og da hører GSH behørig med.

Dessuten kan vi lese om og se flotte bilder av den restaurerte Aulaen i Oslo sentrum, Nils Treschows hus og P.A. Munchs hus ved HF-fakultetet, Fysikkbygningen og – ikke minst – det helt nyåpnete Ole Johan Dahls hus eller IFI2 som det også kalles.

Noen som kalte Blindern en steinørken?

– Halvor

Read Full Post »

Older Posts »