Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘læringsmiljø’

Medisinsk bibliotek planlegg ominreiing av biblioteket og har spurt studentane ved Medisinsk fakultet kva dei ynskjer seg. Nesten 300 studentar har i haust svart på spørjeundersøkinga «Kva vil du at biblioteket skal vere?».

Ordsky - ynskjeliste frå studentene

Nøygde med biblioteket
Studentane er nøygde med biblioteket, men dei har og kome med mange nyttige tilbakemeldingar på kva dei ynskjer seg.

Hysj!
Studentane synes det er for mykje støy på biblioteket, og dei ynskjer seg meir avklara grenser mellom «stillesoner» og «bråkesoner».

Pensumbøker
Det er behov for for fleire eksemplarer av pensumbøker og bøker som er mykje brukt. Mange uttrykkjer og behov for fleire og betre utvalg i anatomiske modellar.

Leseplassar og atter leseplassar
Studentane seier og at dei ynskjer seg fleire leseplassar og grupperom. Mange ynskjer seg og fleire PC-ar og skriverar.

Lengre opningstider
Lengre opningstider står og på ynskjelista. Særleg er det mange som ynskjer at biblioteket skal opne tidlegare, og halde lengre opent på kvardagane.

Mjuke sitteplassar
Mange etterspør sofa eller mjuke stolar å sitte i, for å slappe av, lese eit tidsskrift eller ei bok.

Vi vil forsøke å etterkoma studentanes behov – og er godt i gang med følgande tiltak:

 • Gratis øyreproppar til dei som vil ha mindre lyd
 • Fleire eksemplarer av pensumbøker er bestilt
 • Fleire anatomiske modellar er på plass
 • Lengre opningstider. Frå 2. januar opnar vi dørene kl 8.00 på kvardagane

– Else Dagfrid og Therese

Reklamer

Read Full Post »

Danmarks forskningsbiblioteksforening søker å lansere noen forutsetninger, trender og – i form av «en vifte af forskellige alternative fremtider» – hele ni mer eller mindre radikale scenarier «med baggrund i de forskellige trends og tendenser». Den 20-siders «Fremtidens forskningsbibliotek: rapport fra Danmarks Forskningsbiblioteksforenings Arbejdsgruppe vedr. FFU-bibliotekernes Fremtid, september 2012» har nettopp kommet.

«Uomgængelige» forutsetninger

 • Befolkningstallet vil stige
 • Mindre penger til bibliotek
 • IKT-systemer blir billigere, mer intuitive og «i alt»
 • Søk og navigasjon på nett vil «blive optimert i en sådan grad, at der ikke i synderligt omfang vil være umiddelbar behov for bibliotekternes mellomkomst»
 • Alt innhold vil bli digitalt

Vis din verdi!
Uansett hvordan det kommer til å gå, ser rapportforfatterne det som «av enorm betydning, at bibliotekerne markerer sig og beviser deres værdi for moderinstitutionen» – noe som også betyr en «meget stor markedsføringsopgave hos så vel biblioteksledere som den enkelte medarbejder».

Tendenser
Rapporten presenterer «en lang række trends, man på international basis anser for at være overvejende sandsynlige». De er:

 • Bibliotekets autonomi vil bli truet
 • Bibliotekets rolle på moderinstitusjonen vil bli utfordret av kravet om økt samarbeid både innad og utad
 • Budsjettutfordringene blir til stadighet større
 • Det vil bli økt krav om målbarhet og lønnsomhet
 • Brukerdrevet tilvekst blir normen
 • Definisjonen av «biblioteket» vil forandre seg i takt med at det fysiske rom endres og det virtuelle rom utvides
 • Den eksplosive utviklingen i mobile enheter og tjenester vil drive utviklingen av nye tjenester
 • Endringer i læring stiller krav til at bibliotekansatte har/får helt andre ferdigheter/kompetanser
 • Biblioteket vil fortsatt styrke utviklingen av vitenskapelig kommunikasjon og tjenester i fht opphavsrett – stikkord open access
 • Digital lagring og sikring av moderinstitusjonens eget innhold vil utgjøre en vesentlig del av bibliotekets virksomhet

Ni scenarier
Scenariene spriker, rapportforfatterne understreker at «der ikke nødvendigvis er konsistens imellem» dem. De ni er, i stikkords form – les det hele i rapporten på s 8-19:

 • Institusjonene fusjonerer
  Det betyr større enheter og campuser, hvor bibliotekene og deres ansatte spiller en sentral, synlig og aktiv rolle for primærbrukerne
 • Det ene «biblioteket»
  Ett stort sammenhengende dansk bibliotekvesen – med fysiske ekspedisjonssteder, men hvor «biblioteksystemet» kun finnes i «skyen» og med open access som den dominerende publiseringsmodell
 • Det tomme biblioteket
  Alt er digitalt, det er innført sentralt administrerte informasjons- og læringstjenester, utarbeidet av særlig kvalifiserte spesialister og hvor biblioteket kun er et samlings- og oppholdssted helt uten fysisk biblioteksmateriale
 • Kommersialisering
  Forskningsdata og -publikasjoner er handelsvare, hvor biblioteket er meget viktig som det sted hvor viten kontrolleres, styres, behandles og beskyttes både internt og eksternt
 • Den integrerte bibliotekar og informasjonsspesialist
  Bibliotekmedarbeiderne er tett knyttet til og involvert i moderinstitusjonens forskning og undervisning. Informasjonskompetanse er viktigere enn noen gang. Bibliotekarene har styr på opphavsrettslige avtaler og online tilgang til lærings- og undervisningsmateriale.
 • Tjenester og evaluering av bibliotekets plattformer
  Informasjon via biblioteket er tilgjengelig hvor som helst og når som helst. Kun bøker og artikler det er stor etterspørsel etter, kjøpes (PDA). Vår ekspertise står til rådighet via en lang rekke kommunikasjonskanaler. Online- og hybrid læring.
 • Biblioteket – fra rom til tjeneste
  Biblioteket vil kun bli betraktet som en tjeneste, ikke et sted. Alt er digitalt. Studenter bærer utelukkende mobile enheter. Eventuelle bøker er kun tapet eller lyddempende foranstaltning.
 • Utdannelse for alle – forskning for alle
  Studenter kjenner kun til informasjonssøking via nett- eller mobilteknologi. All forskning er offentlig tilgjengelig. Forskningsformidling skjer i det virtuelle rom. De kreative og innovative «knowmads» – nomadiske vitenarbeidere – påvirker utdannelsessystemet og «det mulige behov for biblioteksydelser».
 • Innhold og infrastruktur
  Bibliotekene sikrer infrastruktur, innhold og tjenester i et digitalt informasjonsmiljø. Dessuten gis av anskaffelses- og retthetsrådgivning, samt undervisning og sparring i læringssituasjoner.

Les selv
Vi er i endring. Her er det mye å tygge på. Hva med å ta en titt selv, rapporten er prisverdig kort og lettlest. Du finner den i pdf-format her.

– Halvor

Read Full Post »

Litteraturviteren Frode Saugestad bekymrer seg i Dagbladet 29. mars over universitetene i Norge. Han sveiper i den forbindelse også innom bibliotekene. Han skriver:

«Norske universiteter har store mangler når det gjelder essensielle ressurser som tilgang til bøker, tidsskrifter, annet utdanningsmateriell og kvalifisert fagfolk på bibliotekene når de en sjelden gang er åpne.»

Vi blir bedre
UB i Oslo har til tross for et stramt budsjett og sterk nedgang i personale de siste ti årene, et stort og variert tilbud til våre primære brukere – ansatte og studenter ved UiO. Vi øker de elektroniske tilbudene, vi holder tritt når det gjelder bøker, vi styrker støtten til forskning, vi gir studentene mer undervisning i informasjonskompetanse, vi samler små instituttbibliotek (helt nytt er Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes’ hus), og vi utvider åpningstiden hvor flere av våre avdelinger nå har åpent fra kl 0800-2200 i ukedagene, i tillegg til lørdags- og søndagsåpent. Og vi har solide fagfolk som dekker det meste våre brukere måtte være interesserte i.

Vi kan bli enda bedre
Det kan alltid diskuteres om våre samlinger er gode nok. Om vi prioriterer riktig. Om vi gir nok undervisning. Om fagfolkene våre er mange og dyktige nok. For å yte optimal service på alle fronter, er vi avhengig av gode rammebetingelser og god kontakt med fagmiljøene. Vi har store ambisjoner, vi kan alltid bli bedre.

En plussfaktor
Men vi brukes! Bruk oss mer. Vi er en opplagt plussfaktor i konkurransen om flinke studenter og vitenskapelig ansatte.

– Halvor

Read Full Post »

Endelig!

Åpning av det nye Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes hus på Blindern. En fantastisk feiring av en storstue for studentene og fagmiljøene på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Etter 7 års planlegging og arbeid står en sosial møteplass og læringsted klart til bruk. 
Moderne arbeidsforhold for studenter og ansatte er fordelt på byggets 3000 kvaderatmeter. 

I inspirende omgivelser med flott design finnes 4,2 kilometer med litteratur, 500 fleksible arbeidsplasser, 13 kollokvierom, 4 auditorier og 3 seminarrom. Donald Duck-samling, Lego og muligheter for å avrunde dagen i Realistforeningens egen pub i kjelleren gir grobunn til kreativ utfoldelse. Snart kommer også kaffebar.

Åpningen feires flere dager til ende:

Feiringen fortsetter! Fredag 16.mars er det åpent hus for alle. P2s vitenskapsprogram Abels tårn sender direkte fra Realfagsbiblioteket. Hør profilerte foredragsholdere fra UiO som Dag O. Hessen, Thomas Hylland Eriksen, Jørn Hurum  og mange flere. Biblioteket arrangerer selvplukk av e-bøker. Internasjonale studenter kan få omvisning på de språk ansatte på UB kan. Tilslutt feires det enda mer, når studentene holder forsinket semesterstartfest.

Vi gleder oss og gratulerer fakultetet, studentene og biblioteket.

– UBtinget

Read Full Post »

I dag starter innflytning av de åpne samlingene i det nye realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes hus og de tidligere instituttbibliotekene vil tømmes i løpet av noen uker. Realfagsbiblioteket i Fysikkbyggets østfløy vil holde åpent til flyttingen er fullført, slik at våre studenter og ansatte har et sted å henvende seg fram til dørene åpner i Vilhelm Bjerknes’ hus.

Flytteblogg og animasjon
Følg flyttebloggen vår på www.ub.uio.no/om/aktuelt/realblogg/.
Animert nettversjon av flytteprosessen finner du under www.ub.uio.no/om/aktuelt/realblogg/animasjon.html.

Åpning 14. mars
Feiring av åpningen skjer allerede 14. mars. Det er 150-årsdagen til Vilhelm Bjerknes. Det skal feires fra morgen til kveld med blant annet nitrogen-is og vitenskapsgøy for de mindre og barokk korsang og foredrag med Steven Pinker om ondskap og biologi for de eldre.

Studentene kommer 16. mars
Den 16. mars inntar studentene huset og holder forsinket semesterstartfest. Denne dagen flytter også P2s vitenskapsprogram Abels tårn inn med  direktesending fra Realfagsbiblioteket og MN-fakultetet sørger for vafler og kaffe til publikum og gjester. Biblioteket spanderer i løpet av dagen blant annet kake og kaffe, aktuelle foredrag, selvplukk av e-bøker og omvisninger for utenlandske studenter på de språk vi på UB kan.

– Live

Read Full Post »

Studenter, faddere og bibliotekfolk.

UB har tatt i mot nye studenter, fadderdagene er over. Det har vært stor aktivitet, UBs avdelinger har vært særdeles synlige. Hovedbudskapet er at her er vi, vi er til for deg, vi har mye å by på, vi bidrar til at du blir en flinkere student. Og når fadderdagene er over, setter vi undervisningen i gang, full pakke. Noen rapporter:

Medisin
Problembasert læring fra første dag, 18 grupper i sving, studentene har strømmet inn og ut av biblioteket som tilbyr introduksjonskurs og kurs i helsefaglig informasjonssøking i løpet av 2. semesteruke. Her går studentene rett på.

Realfag
Over 50 grupper med faddere har vært innom internaktiv informasjonsstands eller forskjellige bibliotek på Realfagsbiblioteket. Mange fremtidige brukere har møtt bibliotek og bibliotekansatte i løpet av noen hektiske dager. Undervisning fra biblioteket i litteratursøk og vitenskapelig publisering osv. inngår i introduksjonskurs for masterstudentene fra 2. semesteruke.
Til neste år blir det andre boller, Realfag tar i mot de nye studentene i et flunka nytt bibliotek i Vilhelm Bjerknes’ hus.

HumSam
Det ble talt opp til sammen 73 grupper med over 1300 nye studenter innom Georg Sverdrups hus. Nesten 900 av disse svarte på en enkel quiz som hadde som formål å gjøre studentene litt mer obs på biblioteket og hva vi kan by på. Også ved HumSam er introduksjonskursene i full gang – fra GSH, fra Studentbiblioteket Sophus Bugge og fra Teologisk bibliotek. Stort trøkk.

Jus
Flere faddergrupper enn vanlig la turen innom Juridisk bibliotek i Domus Bibliotheca, og fikk en første introduksjon til biblioteket og hva vi kan tilby. Denne uka er biblioteket en integrert del av fakultetets introduksjonsuke for nye studenter, Rettskilder til fots.

Moro
Fadderdagene er en flott start på året. Det er moro. Det er god stemning. Det myldrer og det yrer. Det er ballonger og twist. Det gir mye energi å ta i mot ivrige studenter. Det er en knall oppvarming til våre kurs. Vi ser frem til neste år.

– Halvor

Read Full Post »

Prosjektet «Information behaviour of PhD-students» er kommet vel i havn. UBs Hilde Westbye og Eystein Gullbekk har sammen med kolleger i Wien og København gjort en omfattende undersøkelse og forfattet resultatene i en meget lesverdig og innholdsrik rapport med tittelen «Information behaviour and practices of PhD-students». Rapporten er publisert på nettstedet «hprints and humanities» som er «the free Nordic Arts and Humanitites and Social Sciences repository», og ligger vakkert tilgjengelig på 34 sider i pdf (pluss 257 sider vedlegg!).

I korte trekk finner de ut følgende: 

 • PhD-studentene er travle
 • de bruker i liten grad tid til omfattende info-søk
 • Google er særlig populært ved oppstarten av forskningsarbeid
 • onlinetilbud brukes langt mer enn de fysiske
 • våre tilbud er ikke godt nok kommunisert
 • PhD-studentene etterspør tjenester som allerede gis ved universitetsbibliotekene
 • effektive og skreddersydde bibliotekkurs ønskes

I rapporten anbefales blant annet

 • drastisk å forbedre markedsføring og branding av våre tjenester
 • flere ad hoc-tilbud
 • korte, spesialiserte kurs
 • flere og mer intuitive on-line-ressurser
 • mer deltakende tilstedeværelse av bibliotekansatte i fagmiljøene/PhD-miljøene

UB har på programmet å lage et bedre tilbud til UiOs PhD-studenter. Rapporten gir oss meget god input i så måte.

– Halvor

Read Full Post »

Older Posts »