Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘brukerundersøkelse’

Medisinsk bibliotek planlegg ominreiing av biblioteket og har spurt studentane ved Medisinsk fakultet kva dei ynskjer seg. Nesten 300 studentar har i haust svart på spørjeundersøkinga «Kva vil du at biblioteket skal vere?».

Ordsky - ynskjeliste frå studentene

Nøygde med biblioteket
Studentane er nøygde med biblioteket, men dei har og kome med mange nyttige tilbakemeldingar på kva dei ynskjer seg.

Hysj!
Studentane synes det er for mykje støy på biblioteket, og dei ynskjer seg meir avklara grenser mellom «stillesoner» og «bråkesoner».

Pensumbøker
Det er behov for for fleire eksemplarer av pensumbøker og bøker som er mykje brukt. Mange uttrykkjer og behov for fleire og betre utvalg i anatomiske modellar.

Leseplassar og atter leseplassar
Studentane seier og at dei ynskjer seg fleire leseplassar og grupperom. Mange ynskjer seg og fleire PC-ar og skriverar.

Lengre opningstider
Lengre opningstider står og på ynskjelista. Særleg er det mange som ynskjer at biblioteket skal opne tidlegare, og halde lengre opent på kvardagane.

Mjuke sitteplassar
Mange etterspør sofa eller mjuke stolar å sitte i, for å slappe av, lese eit tidsskrift eller ei bok.

Vi vil forsøke å etterkoma studentanes behov – og er godt i gang med følgande tiltak:

 • Gratis øyreproppar til dei som vil ha mindre lyd
 • Fleire eksemplarer av pensumbøker er bestilt
 • Fleire anatomiske modellar er på plass
 • Lengre opningstider. Frå 2. januar opnar vi dørene kl 8.00 på kvardagane

– Else Dagfrid og Therese

Reklamer

Read Full Post »

«Resultatene fra læringsmiljøundersøkelsen 2012 er klare. Det trådløse nettet og biblioteket er fasilitetene med høyest brukertilfredshet», heter det i en gladmelding verdt å spre videre fra UBO. Undersøkelsen viser ellers bl.a. at HF-studentene er de ivrigste bibliotekbrukerne.
Les mer her: www.ub.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2012/laeringsmiljo.html

– Halvor

Read Full Post »

Bidrar våre bibliotektjenester til å støtte ph.d-kandidatenes behov? Hvilken informasjonsatferd har de? Den nylig publiserte rapporten «Ph.d-kandidater og forskningsprosessen: Bibliotekets bidrag» utgitt i Skrifter fra Universitetsbiblioteket i Oslo nr.7.  belyser disse aspektene.  Rapporten består av en litteraturgjennomgang og en intervjuundersøkelse utarbeidet av prosjektet Information Management for Knowledge Creation.

Undersøkelsen viser at ph.d-kandidatene er selvstendige og stiller krav til effektiv tidsbruk, men er usikker på hvordan de kan skaffe seg best mulig oversikt over sitt fagfelt. Kandidatene møter ulike krav til publisering av den ferdige avhandlingen avhengig av fagfeltet, og veiledning innen publisering er tilfeldig. 

Ph.d- kandidatene har etablert sine vaner for litteratursøk før de begynner på doktorgraden. De anvender Google i startfasen og følger opp med fagdatabaser. Elektronisk tilgjengelighet av litteratur endrer hvilken materiale som anvendes.

Litteratursøk og bibliotekets tjenester sees på som et av de områdene hvor ph.d-kandidatene mener at det er muligheter for effektivisering. Det er spesielt i oppstartsfasen av arbeidet hvor det er behov for et tilbud som er skreddersydd til målgruppen.  For å skreddersy tilbudet bør bibliotekarer ha kjennskap til lokale forskningsvirksomhet, forskningsprosess og metode.

Kandidatene har behov for alle aspektene av bibliotekets tilbud fra utlån av litteratur til kurs om litteratursøk og brukerstøtte for referansehåndtering. Likevel er kjennskapen til bibliotekets tilbud liten, da mange av tjenestene som etterspørres av kandidatene eksisterer i bibliotekets tilbud i dag.  Markedsføring av tilbud til ph.d-kandidatene og nærhet til forskningsmiljøene er viktige faktorer for å bistå phd.-kandidatene.

Neste steg for prosjektet er å få innspill fra erfarne bibliotekarer omkring deres erfaringer med arbeid med ph.d-kandidater, samt å utvikle nettbaserte ressurser til nytte for ph.d-kandidater og bibliotekarer.

–  Therese

Read Full Post »

Prosjektet «Information behaviour of PhD-students» er kommet vel i havn. UBs Hilde Westbye og Eystein Gullbekk har sammen med kolleger i Wien og København gjort en omfattende undersøkelse og forfattet resultatene i en meget lesverdig og innholdsrik rapport med tittelen «Information behaviour and practices of PhD-students». Rapporten er publisert på nettstedet «hprints and humanities» som er «the free Nordic Arts and Humanitites and Social Sciences repository», og ligger vakkert tilgjengelig på 34 sider i pdf (pluss 257 sider vedlegg!).

I korte trekk finner de ut følgende: 

 • PhD-studentene er travle
 • de bruker i liten grad tid til omfattende info-søk
 • Google er særlig populært ved oppstarten av forskningsarbeid
 • onlinetilbud brukes langt mer enn de fysiske
 • våre tilbud er ikke godt nok kommunisert
 • PhD-studentene etterspør tjenester som allerede gis ved universitetsbibliotekene
 • effektive og skreddersydde bibliotekkurs ønskes

I rapporten anbefales blant annet

 • drastisk å forbedre markedsføring og branding av våre tjenester
 • flere ad hoc-tilbud
 • korte, spesialiserte kurs
 • flere og mer intuitive on-line-ressurser
 • mer deltakende tilstedeværelse av bibliotekansatte i fagmiljøene/PhD-miljøene

UB har på programmet å lage et bedre tilbud til UiOs PhD-studenter. Rapporten gir oss meget god input i så måte.

– Halvor

Read Full Post »

”Adoption of academic e-books and the movement away from print books remain a complex dynamic that is significantly influenced by one’s area of study and research”. Dette er konklusjonen på s 29 i Springer-rapporten “UC Libraries Academic e-Book Usage Survey: Springer e-Book Pilot Project” fra mai i år. Så mange som 2561 studenter, forskere og andre ved ti universitet i California ble spurt om deres forhold til og bruk av e-bøker versus trykte bøker. Rapporten er på drøyt 30 sider og finnes her: www.cdlib.org/services/uxdesign/docs/2011/academic_ebook_usage_survey.pdf.

Mye brukt
Hele 58 % av de spurte bruker e-bøker i sitt akademiske virke, flest blant realfag, med humaniora, samfunnsfag og medisin hakk i hæl – og med ”business and law” bakerst. Master- og doktorgradsstudenter er de flittigste brukerne. Bruken er imidlertid forskjellig.

E-søk leder til p-bruk
Særlig innen humaniora og samfunnsfag, men også innen enkelte realfag,  finner man bøkene i e-form for så å søke en papirversjon (utskrift, lån, kjøp) for lesing. Det samme gjelder i høy grad lavere grads studenter som ikke minst oppgir at de blir for distrahert av å være på pc-en.  ”Several respondents described the primary value of e-books as a way to identify whether a publication will be useful; after a relevant text has been located, they prefer to interact with it in paper format” (s 17). Eller som en humaniorastudent sier det: “For me, e-books are another research tool but not a replacement for the print copy” (s 17).

E-pensum?
Når det gjelder e-pensum vurderes dette som positivt når “the cost of textbooks (blir overført) from the student to the institution” (s 20). Dessuten kommer det an på hvor lenge studentene kan beholde filene og om de eventuelt kan videreselges.

Og fremover
Ting er i alle tilfelle i endring. Det gjelder å henge med, sier rapporten, som runder av slik: ”As academic e-books become more broadly available and sophisticated in presentation and functionality, users’ expectations and acceptance of them will necessarily evolve. It is essential that those providing library and information services to the academic community continue to monitor and develop innovative services in support of the changing patterns of e-book use” (s 29).

Vi er i farta, her gjelder det å kjøre langs flere spor.

-Halvor

Read Full Post »

”Jeg er generelt kjempefornøyd med bibliotekspersonalet, som alltid er hjelpsomme og utrolig hyggelige!” sier en begeistret student i UBs store brukerundersøkelse i år. Vi får – heldigvis – hyggelige tilbakemeldinger på service.

Våre brukere – også de vitenskapelige med sine høye forventninger – er altså fornøyde med servicen de får. De er fornøyde med støtten til studier, forskning og undervisning og de er gjennomgående tilfreds med bibliotektjenestene. Stedet med de mest fornøyde brukerene er helt klart Det juridiske fakultet.

Rundt 3 500 studenter og ogover 500 vitenskapelig ansatte har svart. Undersøkelsen kalles LibQual, er internasjonal, men tilpasset norske forhold. Brukerne har svart på en rekke spørsmål rundt forventet og opplevd nivå på service, tilgang til elektroniske og trykte samlinger og om biblioteket som sted og læringsmiljø. Det skilles mellom lavest aksepterte nivå, ønskelig nivå og opplevd nivå på hvert spørsmål.

Tilgang til elektroniske og trykte samlinger
Men alt er ikke fryd og gammen. De vitenskapelige fagmiljøene særlig på HF-fakultet opplever at tilgangen til våre trykte og elektroniske tidsskrifter er for dårlig. Det gjelder også til dels ved UV- og SV-fakultetene. På den annen side er juristene veldig fornøyde. Medisinerne stiller særlig store krav, som også innfris. Studentene ved alle fakultet får også sine forventninger godt innfridd.

UB ser alvorlig på at så vidt mange ikke vet om eller finner det vanskelig å bruke muligheten til å koble seg opp til våre elektroniske tjenester hjemmefra. Her er vi allerede i gang i samarbeid med USIT for å luke bort tekniske fallgruver og forbedre informasjonen.

Biblioteket som sted
De fleste av våre brukere er fornøyde med fasilitetene UB tilbyr. Her er det rimeligvis variasjon. Georg Sverdrups hus skårer høyt, mens Mat-nat-biblioteket med sine spredte og små lokaler ikke har så mye å tilby.

Det uttrykkes et stort ønske om flere gruppearbeidsplasser. Her er flere UB-avdelinger i gang. Noe er gjort allerede. Blant annet tilbyr Georg Sverdrups hus fem nye grupperom, mens det flyttes reoler og møbler ved Mat-nat-, Medisin- og Humsam-bibliotekene for å møte behovet.

UB og andre bibliotek
Samme undersøkelse er gjennomført ved universitetene i Bergen, Trondheim, Stavanger og Agder. De vitenskapelig ansatte ved UiO er jevnt over mer fornøyd med våre tilbud og vår service enn kollegene ved de andre universitetene er med sine bibliotek. Bare Agder har bedre resultater her.

Hva gjør vi?
Undersøkelsen har gitt oss mange verdifulle innspill og synspunkter. Vi er altså i gang når det gjelder gruppearbeidsplasser for studentene og vi samarbeider aktivt med USIT for å bedre tilgangen til e-ressurser hjemmefra.

Ulike fremstøt må til for å gi de vitenskapelige brukerne bedre kunnskap om tilgjengelige informasjonsressurser.

UBs nettsider er inngangsportalen til den litteratur og informasjon som ikke er synlig i bibliotekene. I arbeidet med nye nettsider vil vi løpende gjøre brukbarhetstester og forbedre presentasjon av våre ulike tjenester og informasjonsressurser. Og ikke minst har vi store forventninger til det nye læringssenteret for realfagene i Vilhelm Bjerknes’ hus som vil gi UiOs samlede læringsmiljø et løft og være en synlig satsing på realfag.

– Bente R. Andreassen

Read Full Post »

LIBQUAL-administrator ved UB Per Morten Bryhn informerer:

LIBQUAL-undersøkelsen ble gjennomført i perioden 26.4 – 11.5.  Alle studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo ble spurt om å delta. 4244 personer har besvart undersøkelsen.  Det gir en svarprosent på 13%.  Vi er godt fornøyd med denne svarprosenten og vi retter en takk til alle som har tatt seg tid til å besvare undersøkelsen.
1376 personer har også kommet med utfyllende kommentarer.   Der er positive og negative kommentarer.  Alle kommentarene knyttes til spesifikke bibliotek, og de vil være nyttige innspill til videre utvikling av tjenestene.

Vi vil motta en rapport om undersøkelsen  om 2-3 uker.  Da starter vårt arbeid med å analysere resultatet.  Til høsten kommer vi tilbake med mer informasjon om resultatene.  Da vil vi også kjenne resultatene fra de universitetsbibliotekene i Bergen, Kristiansand, Tromsø og Trondheim som har gjennomført samme undersøkelse denne våren.

Vi har hatt god støtte fra Studieavdelingen og USIT til gjennomføring av spørreundersøkelsen.
Jeg vil takke alle som har medvirket til undersøkelsen.

Read Full Post »

Older Posts »