Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘bibsys’

UiO-brukere er fortsatt storkonsumenter av Bibsys – i hvert fall om vi skal tro tallene fra Bibsys. I fjor endte det på over 3,9 millioner Bibsys-søk av totalt 21,5 millioner for hele landet. Det gir en UiO-andel på rundt 18,5 %.

UiO og NTNU

Det er like fullt underlig at UiO ligger så mye høyere enn NTNU. Trondheim, som har nesten like mange studenter og vitenskapelig ansatte som UiO, lander på snaut 1,3 millioner søk – altså under en tredjedel av UiO. Noen som har fornuftige forklaringer? Kan det være at NTNU har mye mer real- og ingeniørfag – og at deres brukere i langt større grad søker etter e-ressurser utenom Bibsys?

Tidligere tall

I 2011 var UiO-tallene lavere, både absolutt og relativt: 3,6, millioner av totalt 22 millioner ga den gang en andel på 17 %.

For 2011 og årene før, se fjorårets bloggpost om saken på UBtinget (ps – tallene for 2011 og 2012 skal være sammenlignbare).

– Halvor

Reklamer

Read Full Post »

UB har de siste par årene gjort et stort arbeid med å få orden på emneordene. Viktige premisser ble lagt for to år siden med rapporten «Bibliografisk og emnemessig beskrivelse av UBOs samlinger», jfr UBtinget 12. februar 2010. Emneordsarbeidet bærer stadig nye frukter.

Humord pluss sv-ord
Humaniora har i flere år hatt Humord. For UB og HumSam-biblioteket har det vært et ønske å utvide med samfunnsvitenskapelige termer. Det har nå skjedd. Ca 4 000 nye sv-emneord – med unntak av psykologi – ble i fjor integrert i Humord etter en enorm gjennomgang og raffinering som startet med en råfil på ca 270 000 rader i et Excel regneark.

Realfag og Jus
Også resten av UB, unntatt Medisin som har MeSH, er i full gang. Ved Realfag er ca 16 000 unike emneord i form av en autoritetsliste etablert i et samlet kontrollert vokabular for hele realfagsområdet. Realfagsvokabularet er ennå ikke konsistent, arbeidet fortsetter også på andre fronter. Jus har på sin side gjort en stor innsats med de frie emneordene knyttet opp mot L-katalogen – det systematiske registeret for rettsvitenskap.

Søk i vei
Et eget søkeprogram utarbeidet ved Realfagsbiblioteket kan nå arbeide med tre ulike vokabularer, hver for seg, for søk i Bibsys, Store norske leksikon, norsk og engelsk Wikipedia samt Det periodiske system for Kjemi:

Felles bruksanvisning for disse ligger her: folk.uio.no/knuthe/emne/sokehjelp.pdf. Prøv også emneordsøk i Ask2: ask.bibsys.no/ask2/html/

Hva skjer videre?
UB og Nasjonalbiblioteket ser på mulighetene for samarbeid innen kunnskapsorganisering, vi hadde i fjor ett møte og ser frem til det videre arbeidet. Ellers er Realfagsbiblioteket i gang med NTNU UB om TEKORD, se tidligere bloggpost om saken. Og vi er med i forhold til Språkrådets gruppe for fagspråk og terminologi og Store norske leksikon.

– Halvor

Read Full Post »

BIBSYS-statistikken for UiO viste seg å være for god til å være sann, jfr vår bloggpost fra 3. februar – og de spørsmål og kommentarer som bloggposten reiste.

Vortex søker mest
UBs Knut Hegna har fått tilgang til søkelogger for BIBSYS. De viser at UiOs nettpubliseringsverktøy Vortex står for en stor andel av søkene. Vortex foretar ukentlige lenkesjekker. Det betyr at når det lenkes til et BIBSYS-søk fra en av UiOs nettsider, vil det gi utslag i ett søk i uka på statistikken. Totalt ser det ut som at dette har generert hele 2 818 000 søk i 2011.

Fortsatt høy netto
Netto søk fra UiO lander følgelig på «kun» 3 642 000, ikke så imponerende som tidligere antatt, men likevel et godt tall.  Sammenliknet med 2008 (Vortex ble lansert i 2009), er det en oppgang på 50%. 

Vi tar et lite forbehold når det gjelder tallene, det ikke er gjort noen fintelling.

Korrigert 2011-tall
Oppdaterte tall finnes i tabellen under, de opprinnelige tallene fra den forrige bloggposten i parentes. Korrigerte tall for 2010 har vi ikke gravd frem, de er derfor fjernet.

  2007 2008 2009 (2011) 2011
Totalt søk 14 286 17 038 20 690 (24 818) 22 000
UiOs søk 2 167 2 320 2 876 (6 460)  3 642
UiO i % 15 % 14 % 14 % (26 %) 17 %

– Halvor

Read Full Post »

UiOs andel av søk i Bibsys’ Bibliotekbase fortsetter å vokse. I 2010 lå den på ca en femtedel av den totale Bibsys-bruken, for 2011 ligger den på over en fjerdedel. Vi har på to år – fra 2009 til 2011 – økt fra 14 til 26 %.

Nettsider og undervisning
Vi antok i en bloggpost på UBtinget i fjor at økningen skyldes søkeboksen på våre nye nettsider, en antagelse som står fast. En nærliggende tilleggsfaktor kan være vårt omfattende kurstilbud.

UiO står for hele Bibsysøkningen
I tall øker vi fra ca 2,9 millioner søk til ca 6,5 millioner på to år, det vil si at UiO alene står for nesten hele økningen i totalsøk i Bibsys i perioden.

Fra en syvendedel til en fjerdel
I tabellen nedenfor ses utviklingen for 2007-2011 for det totale antall søk og UiOs andel både i tall og prosent (i millioner).

  2007 2008 2009 2010 2011
Totalt søk 14 286 17 038 20 690 22 155 24 818
UiOs søk 2 167 2 320 2 876 4 680 6 460
UiO i % 15 % 14 % 14 % 21 % 26 %

– Halvor

Read Full Post »

Første dag av BIBSYS brukermøte er straks ferdig. For en kort oppsummering og rapport anbefales det å følge hashtaggen #bibsys11 på twitter.

Litt overraskende var det at først januar 2013 skal migreringen av bibliotekbasen være ferdig. Om dette skyldes den komplekse oppgaven, ressursfordeling eller andre faktorer vet jeg ikke. Men det er litt underlig at dette ikke er klart en stund i forkant av lanserng av det nye systemet. For søk etter bøker fungerer Ask tilfredsstillende, så dette kan vi leve med. Det vi imidlertig mangler idag er et godt vertøy for søk etter artikler, ebøker og andre e-ressurser. Jeg har skrevet litt om dette i tidligere bloggposter. Derfor både ønsker og håper jeg at OCLC og BIBSYS velger å lansere Worldcat Local som søkeverktøy så tidlig som mulig, slik at vi kan tilby WorldCat-databasen med 2.1 milliarder poster til brukerne våre. Presentasjon av søkeverktøyet og kort testing selv viser at det fungerer meget bra. At bibliotekbasen ikke er tilgjengelig fra dag 1 får heller være.

Now off to Rockheim!!

-Håvard

Read Full Post »

UiOs andel av søk i Bibsys’ Bibliotekbase har på ett år – fra 2009 til 2010 – økt fra 14 til 21 %. Vi står altså nå for over en femtedel av alle søk. Vi antar økningen skyldes søkeboksen på våre nye nettsider. I tall øker vi fra ca 2,9 millioner søk til ca 4,7 millioner. I tabellen nedenfor ses utviklingen for 2006-2010 for det totale antall søk og UiOs andel både i tall og prosent (i millioner).

2006 2007 2008 2009 2010
Totalt 13 449 14 286 17 038 20 690 22 155
UiO 2 411 2 167 2 320 2 876 4 680
Prosentvis 18 % 15 % 14 % 14 % 21 %

Read Full Post »

En prosjektgruppe bestående av Kirsten Al-Araki (JUS), Knut Hegna (UMN) og Marit Almo (Humsam) har siden mars i fjor arbeidet med å kartlegge og utrede behovet for emnesystemer/metadata ved UB. Rapporten (41 s), med vedlegget «Kartlegging av emnesystemer ved Universitetsbiblioteket i Oslo» (28 s), er nettopp kommet og publisert på web.

Konklusjonen i rapporten står pent på førstesiden og lyder slik:

«UBO trenger emneord og klassifikasjon som sikrer god gjenfinningskvalitet og som muliggjør samsøk i trykte og elektroniske samlinger. Systemene må også kunne utnyttes mot semantisk web. Løsningen er å gjøre Humord og Dewey til bibliotekets hovedsystemer, supplert med MeSH og NLM.»

Rapporten har fire hovedkapitler:
* Resultater av kartleggingen (av emnesystemer som er i bruk ved UB)
* Hvorfor bruke tid på emnebeskrivelse
* Emnebeskrivelser ved UBO – forslag og tiltak
* Samarbeid og samvirke

I oppsummeringen på s 24 heter det:

«Arbeidet med emnedata har lenge vært et nedprioritert område både i norske fagbibliotek og systemleverandørene. Emnedata spiller en viktig rolle i gjenfinningen og har et stort utviklingspotensiale, både innenfor biblioteksystemene og mot semantisk web, for eksempel i form av emnekart. Prosjektgruppen håper derfor gjennom sine innspill også å bidra til å heve statusen for arbeidet med kunnskapsorganisering.»

Dette er viktige saker. Les, diskutér og kom med synspunkter! Ledergruppen ved UB ser frem til å få diskutert saken.

– Halvor

Read Full Post »

Older Posts »