Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘bibliotekundersøkelse’

Medisinsk bibliotek planlegg ominreiing av biblioteket og har spurt studentane ved Medisinsk fakultet kva dei ynskjer seg. Nesten 300 studentar har i haust svart på spørjeundersøkinga «Kva vil du at biblioteket skal vere?».

Ordsky - ynskjeliste frå studentene

Nøygde med biblioteket
Studentane er nøygde med biblioteket, men dei har og kome med mange nyttige tilbakemeldingar på kva dei ynskjer seg.

Hysj!
Studentane synes det er for mykje støy på biblioteket, og dei ynskjer seg meir avklara grenser mellom «stillesoner» og «bråkesoner».

Pensumbøker
Det er behov for for fleire eksemplarer av pensumbøker og bøker som er mykje brukt. Mange uttrykkjer og behov for fleire og betre utvalg i anatomiske modellar.

Leseplassar og atter leseplassar
Studentane seier og at dei ynskjer seg fleire leseplassar og grupperom. Mange ynskjer seg og fleire PC-ar og skriverar.

Lengre opningstider
Lengre opningstider står og på ynskjelista. Særleg er det mange som ynskjer at biblioteket skal opne tidlegare, og halde lengre opent på kvardagane.

Mjuke sitteplassar
Mange etterspør sofa eller mjuke stolar å sitte i, for å slappe av, lese eit tidsskrift eller ei bok.

Vi vil forsøke å etterkoma studentanes behov – og er godt i gang med følgande tiltak:

  • Gratis øyreproppar til dei som vil ha mindre lyd
  • Fleire eksemplarer av pensumbøker er bestilt
  • Fleire anatomiske modellar er på plass
  • Lengre opningstider. Frå 2. januar opnar vi dørene kl 8.00 på kvardagane

– Else Dagfrid og Therese

Reklamer

Read Full Post »

”Jeg er generelt kjempefornøyd med bibliotekspersonalet, som alltid er hjelpsomme og utrolig hyggelige!” sier en begeistret student i UBs store brukerundersøkelse i år. Vi får – heldigvis – hyggelige tilbakemeldinger på service.

Våre brukere – også de vitenskapelige med sine høye forventninger – er altså fornøyde med servicen de får. De er fornøyde med støtten til studier, forskning og undervisning og de er gjennomgående tilfreds med bibliotektjenestene. Stedet med de mest fornøyde brukerene er helt klart Det juridiske fakultet.

Rundt 3 500 studenter og ogover 500 vitenskapelig ansatte har svart. Undersøkelsen kalles LibQual, er internasjonal, men tilpasset norske forhold. Brukerne har svart på en rekke spørsmål rundt forventet og opplevd nivå på service, tilgang til elektroniske og trykte samlinger og om biblioteket som sted og læringsmiljø. Det skilles mellom lavest aksepterte nivå, ønskelig nivå og opplevd nivå på hvert spørsmål.

Tilgang til elektroniske og trykte samlinger
Men alt er ikke fryd og gammen. De vitenskapelige fagmiljøene særlig på HF-fakultet opplever at tilgangen til våre trykte og elektroniske tidsskrifter er for dårlig. Det gjelder også til dels ved UV- og SV-fakultetene. På den annen side er juristene veldig fornøyde. Medisinerne stiller særlig store krav, som også innfris. Studentene ved alle fakultet får også sine forventninger godt innfridd.

UB ser alvorlig på at så vidt mange ikke vet om eller finner det vanskelig å bruke muligheten til å koble seg opp til våre elektroniske tjenester hjemmefra. Her er vi allerede i gang i samarbeid med USIT for å luke bort tekniske fallgruver og forbedre informasjonen.

Biblioteket som sted
De fleste av våre brukere er fornøyde med fasilitetene UB tilbyr. Her er det rimeligvis variasjon. Georg Sverdrups hus skårer høyt, mens Mat-nat-biblioteket med sine spredte og små lokaler ikke har så mye å tilby.

Det uttrykkes et stort ønske om flere gruppearbeidsplasser. Her er flere UB-avdelinger i gang. Noe er gjort allerede. Blant annet tilbyr Georg Sverdrups hus fem nye grupperom, mens det flyttes reoler og møbler ved Mat-nat-, Medisin- og Humsam-bibliotekene for å møte behovet.

UB og andre bibliotek
Samme undersøkelse er gjennomført ved universitetene i Bergen, Trondheim, Stavanger og Agder. De vitenskapelig ansatte ved UiO er jevnt over mer fornøyd med våre tilbud og vår service enn kollegene ved de andre universitetene er med sine bibliotek. Bare Agder har bedre resultater her.

Hva gjør vi?
Undersøkelsen har gitt oss mange verdifulle innspill og synspunkter. Vi er altså i gang når det gjelder gruppearbeidsplasser for studentene og vi samarbeider aktivt med USIT for å bedre tilgangen til e-ressurser hjemmefra.

Ulike fremstøt må til for å gi de vitenskapelige brukerne bedre kunnskap om tilgjengelige informasjonsressurser.

UBs nettsider er inngangsportalen til den litteratur og informasjon som ikke er synlig i bibliotekene. I arbeidet med nye nettsider vil vi løpende gjøre brukbarhetstester og forbedre presentasjon av våre ulike tjenester og informasjonsressurser. Og ikke minst har vi store forventninger til det nye læringssenteret for realfagene i Vilhelm Bjerknes’ hus som vil gi UiOs samlede læringsmiljø et løft og være en synlig satsing på realfag.

– Bente R. Andreassen

Read Full Post »

Siste sjanse for å bidra i UBs brukerundersøkelse. Vil vi passere 4.000? Vi er veldig nær… Klikk her.
– Halvor

Read Full Post »

Da er vi igang med bibliotekundersøkelsen 2009 ved UiO, som varer helt frem til 10. mai. Siden noen har påpekt at man må lokke brukerne med premiene for å delta umiddelbart, sakser jeg disse fra info-siden:

1 iPod Touch 32 GB
2 iPod Nano 16 GB
10 gavekort à kr 1000,-

Så langt har over 2000 personer svart, og av disse har bortimot 700 lagt til ekstra kommentarer. Fordelingen laveregrad, høyeregrad og ansatte er ca 37%, 42% og 11%. Hovedvekten av respondentene oppgir biblioteket i Georg Sverdrups hus som hovedbibliotek (ca. 50%), med Sophus Bugge og Bibliotek for medisin og helsefag med henholdsvis 12% og 9%. Om denne fordelingen gjenspeiler den faktiske brukermassen eller er et resultat av god markesføring av personalet i GSH vites ikke av undertegnede. Uansett er det en god anledning til å oppforde til ekstra innsats fra alle på UB til å informere og markedsføre undersøkelsen, siden vi ikke overraskende ser at antallet respondenter faller dramatisk siden lanseringen.

Bibliotekundersøkelsen gjennomføres forøvrig også ved de andre UBene. Det blir svært interessant å sammenlikne resultatene med disse i etterkant.

-Håvard

Read Full Post »